Disclaimer

Deze website wordt met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Desondanks bestaat de mogelijkheid dat informatie niet (geheel) correct is opgenomen. Vacances Provence aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor foute of onvolledige informatie. De bedragen in Euro's zijn op hele Euro's afgerond.

Alle informatie en prijzen op deze website kunnen zonder voorafgaande aankondiging worden gewijzigd. Aan de inhoud van deze website kunnen op geen enkele wijze rechten of aanspraken worden ontleend. 

Vacances Provence is niet aansprakelijk voor de inhoud op deze website en evenmin voor de inhoud op de websites waar deze website naar verwijst. Vacances Provence vrijwaart zich van alle juridische consequenties. 

Alle rechten voorbehouden. Alle op deze site afgebeelde gegevens, waaronder begrepen teksten, foto's, illustraties, rekenmodules, grafisch materiaal, (handels)namen, logo's, waren- en dienstmerken zijn in eigendom of licentie bij Vacances Provence of worden door Vacances Provence met toestemming van de rechthebbende op deze site getoond en worden beschermd door auteursrecht, merkenrecht en/of enig ander intellectueel eigendomsrecht. De (intellectuele) eigendomsrechten gaan op geen enkele wijze over op (rechts)personen die toegang krijgen tot de site.

Alle op deze website geplaatste content en alle in deze website gebruikte broncode zijn eigendom van Vacances Provence. Niets uit deze internetsite mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Vacances Provence. 

© 2023 Vacances Provence